بررسی و شناخت نظام گفتار (ماشین بیان) در فن بیان و خوانندگی٬ بازیگری و مداحی