بررسی و شناخت ماشین بیان (اندام های گفتاری) در فن بیان و آواز