دیافراگم در فن بیان ، بازیگری ٬ خوانندگی و مداحی به چه معناست؟ و چه کاربردهایی دارد؟