نقش نام و برند در فرآیند برندینگ (قدرت نام در برندینگ)