ریه (شش ها) چه نقشی در فن بیان٬ گویندگی٬ خوانندگی٬ بازیگری٬ قرائت٬ مداحی و بیتباکس