فن بیان در روابط کاری

روند پیشرفت

طرح درس

 • بخش جدید
 • چگونه زیبا صحبت کنیم 
  • معرفی بخش چگونه زیبا صحبت کنیم؟
  • تقویت شنوایی یا تمرکز شنیداری گام نخست (سطح ۱)
  • تقویت شنوایی سطح ۲
  • تقویت شنوایی حرفه ای (سطح ۳)
  • چرا و چجوری لهجه مون رو کنترل کنیم؟
  • رژیم شنیداری چیه و چه فوایدی داره؟
  • چیا گوش بدیم؟ (باید های رژیم صوتی)
  • گفت و گو ممنوع (نباید های رژیم صوتی)
  • شناخت نظام گفتاری یا آناتومی گفتار انسان
  • مغز در نظام گفتار چه نقشی داره؟
  • شنوایی پلاس (سیستم شنوایی)
  • تنفس صحیح (آیا ما درست نفس میکشیم؟)
  • سیستم صدای انسان (صدای ما چجوری تشکیل میشه؟)
  • سیستم تلفظ : ما حروف رو چجوری تلفظ می کنیم؟
  • تکنیک های گوش نوازی
  • مکس هوشمندانه تکنیکی برای نوازش گوش ها
  • کنترل صدای تنفس تکنیکی برای نواز گوش ها
  • تنوع سرعت تکنیکی برای نوازش گوش ها
  • طنین یا رزونانس تکنیکی برای نوازش گوش ها
  • تلفظ هوشمندانه تکنیکی برای نوازش گوش ها

متن دلخواه